Ugovor o naukovanju pdf

Naučnik koji s obrtnikom ili pravnom osobom zaključi ugovor o naukovanju ne može za vrijeme trajanja tog ugovora s istim ili s drugim obrtnikom ili pravnom osobom sklopiti ugovor za obavljanje drugog posla. Maloljetne osobe koje obavljaju poslove kod obrtnika ili pravne osobe izvan vremena. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt. Ugovor se evidentira u ministarstvu nadležnom za obrt. Prava učenika tijekom naukovanja. Prema Odredbama Ugovora o naukovanju učenik ima pravo na. Na temelju Manka UgovOra o naukovanju obrtnik ili pravna osoba RASKIDA UGOVOR O NAUKOVANJU Za strukovnu kval ifikaciju evidentiran (datum) sklopljen Tvrtka obrta/pravne osobe: broj subjekta (NIBS) pod brojem osobni identifikaeijski broj (01B) vlasnika obrta/pravneosobe i ueenik/ca (ime i prezime) osobni identifikacijski (01B).

Ugovor o naukovanju pdf

Naučnik koji s obrtnikom ili pravnom osobom zaključi ugovor o naukovanju ne može za vrijeme trajanja tog ugovora s istim ili s drugim obrtnikom ili pravnom osobom sklopiti ugovor za obavljanje drugog posla. Maloljetne osobe koje obavljaju poslove kod obrtnika ili pravne osobe izvan vremena. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt. Ugovor se evidentira u ministarstvu nadležnom za obrt. Prava učenika tijekom naukovanja. Prema Odredbama Ugovora o naukovanju učenik ima pravo na. UGOVOR O NAUKOVANJU za strukovnu kvalifikaciju Clanak 1. Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se da ée ostvarivati program praktiõne nastave i vježbi naukovanja prema izvedbenom planu i programu koji utvrduje srednja škola u skladu sa strukovnim kurikulumom (u daljnjem tekstu: škola). Na temelju Manka UgovOra o naukovanju obrtnik ili pravna osoba RASKIDA UGOVOR O NAUKOVANJU Za strukovnu kval ifikaciju evidentiran (datum) sklopljen Tvrtka obrta/pravne osobe: broj subjekta (NIBS) pod brojem osobni identifikaeijski broj (01B) vlasnika obrta/pravneosobe i ueenik/ca (ime i prezime) osobni identifikacijski (01B). Ako se Ugovor o naukovanju ne raskine sporazumno, ugovorne strane pokreéu spor pri stvarno nadležnom sudu. Clanak Ako ministarstvo nadležno za obrt utvrdi da uéenik praktiénu nastavu i vježbe naukovanja obavlja protivno odredbama élanka 7. Ugovora o naukovanju, uputit ée zahtjev Sudu öasti Hrvatske obrtniöke komore za pokretanje. Ugovor o naukovanju Stupa na snagu kada ga potpišu ugovorne strane. škola dostavlja na evidenciju ministarstvu nadležnom za obrt jedan primjerak Ugovora o naukovanju potpisanog od ugovornih strana te sadrži broj Ugovora koji je dodijeljen od strane ministarstva nad|ežnog za obrt. Ugovor o provedbi praktiöne nastave i vježbi rnože se raskinuti suk|adno ölanku 32 Zakona o strukovnom obrazovanju. Ölanak Poslodavac i polaznik, odnosno roditelj ili staratelj, obvezuje se da ée se u sluöajevima raskida ugovora pridržavati odredbi ölanaka 32 Zakona o strukovnom obrazovanju.February 9, | Author: zzatrić | Category: N/A. DOWNLOAD PDF - MB. Share Embed Donate. Report this link. Short Description. Download Bogomili. I'd like to recommend the place where everyone could probably find ugovor o naukovanju pdf creator, but probably, you would need to register. Srednja škola Antun Marijašević Karamaneo davidmolinari.com školskog lije č nika Konobar (JMO): lije č ni č ka svijedodžba medicine rada i Ugovor o naukovanju Kuhar. I'd like to recommend the place where everyone could probably find ugovor o naukovanju pdf converter, but probably, you would need to. davidmolinari.com (Ugovor o naukovanju) regulates student allowances as stipulated by the VET Act. I'd like to recommend the place where everyone could probably find ugovor o naukovanju pdf download, but probably, you would need to. Sadržaj gotovo svih ugovora za gradnju, potvrda o isplatama (koje u nedostatku prvih potvrđuju autorstva) i ugovora o naukovanju, a koji su se sačuvali u. I'd like to recommend the place where everyone could probably find ugovor o naukovanju pdf printer, but probably, you would need to register. ugovor o naukovanju pdf editor. Quote. Postby Just» Sat Mar 2, am. Looking for ugovor o naukovanju pdf editor. Will be grateful for any help! Top. livro ser e tempo para, gharibi nawal hal firefox zoghbi denyi,read article,swat 3 completo para pc,nissan sentra service manual

see the video Ugovor o naukovanju pdf

Tags: Deluxe ski jump 2.1 full version, Games for mobile micromax a35, Allwinner a10 img ina, Nokia c2-01 themes with music player skin, Surkh gulabi buliya roshan prince